นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี2 คน กำลังใช้งาน (มี1 คน กำลังใช้งาน NPHCOOP)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
                                                                   
นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
โทร. 09-5168-2789
     
 
นายตะวัน สวนนันท์
 
นายสุทิน เขื่อนเป็ก
โทร. 08-9955-8940
 
ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์
     
 
นายอานันต์ ศิริ
 
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์ ชนม์ยืน
ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ สมาคม
 
ที่ปรึกษาด้านบริหาร วิเคราะห์ความเสี่ยง
     
     
     
 
     
 
ผู้สอบบัญชี
 
     
นายณรงค์ อินทิพย์
โทร. 08-1785-2500
     
     
     
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
     
 
 
นางสุธาทิพย์ พาโพธิ์
 
โทร. 08-4617-8591