นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี2 คน กำลังใช้งาน (มี1 คน กำลังใช้งาน NPHCOOP)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

ชุดที่ 28 ประจำปี 2561
 
     
 
คณะกรรมการอำนวยการ
 
     
 
 
 
นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการ
 
     
นายวิโรจน์ หลวงเทพ
รองประธานกรรมการ 1
นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์
รองประธานกรรมการ 2
นายจงจิต ปินศิริ
รองประธานกรรมการ 3
     
 
 
 
นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์
เลขานุการ
 
     
     
 
คณะกรรมการเงินกู้
 
     
 
 
นายเกตุ สมบัติแก้ว
ประธานกรรมการ
 
     

นางสุภลักษณ์ นันทวาสน์
กรรมการ

นางศิริเพ็ญ มีบุญ
กรรมการ
นายศักดิพงษ์ ไชยชนะ
กรรมการ
     

 

นางสิรี สมใจ
เลขานุการ
     
     
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
     
 
 
นายชัยวุฒิ วันควร
ประธานกรรมการ
 
     
นายแพทย์กฤษ ใจวงค์
กรรมการ
นายนิกร วีระ
กรรมการ

นายเหรียญทอง จินะไชย
กรรมการ

     

 

นายชูชีพ ปัญญานะ
เลขานุการ