นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี2 คน กำลังใช้งาน (มี1 คน กำลังใช้งาน NPHCOOP)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...
Untitled Document
       
 
 
 
ประวัติสหกรณ์ฯ
 
     
         ในปี พ.ศ. 2534 คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นำโดยนายทวีศักดิ์  ไชยภักษา  
  ได้เห็นถึงปัญหาของบรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีรายได้จำกัด
เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินมักจะไปกู้ยืมโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราค่อนข้างสูงต่อเดือน รายได้
ไม่พอกับค่าใช้จ่ายและบางคนก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บออม ทางเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ก็โดย
การร่วมมือกันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

         1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้น และฝากเงินในสหกรณ์
         2. ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้ในสิ่งที่จำเป็น และมีประโยชน์

      ดังนั้นจึงได้มีการเข้าชื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ และประชุมเลือกตั้งคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์
เพื่อ ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ 
จำนวน 17 คน ดังนี้

         1.  นายทวีศักดิ์   ไชยภักษา                            ประธานกรรมการ
         2.  นายประดิษฐ์   วินิจจะกูล                           รองประธานกรรมการคนที่ 1
         3.  นายเอกรินทร์   ชวนานนท์                         รองประธานกรรมการคนที่ 2
         4.  นางสาวปิยพร  โนตา                                 เลขานุการ
         5.  นายทินกร   เอกอนันต์กุล                           ผู้ช่วยเลขาฯ
         6.  นายศักดิ์   ปันแก้ว                                      เหรัญญิก
         7.  นายกฤชพงษ์    กาละเสน                          กรรมการ
         8.  นายประเสริฐ   สุเทปิน                                กรรมการ
         9.  นายเกษตร   เตชะนันท์                              กรรมการ
        10.  นางสาวระพีพรรณ   กิวัฒนา                    กรรมการ
        11.  นายเพียร   ปัญญาภู                                 กรรมการ
        12.  นางนิตยา   เอนกสัมพันธ์                         กรรมการ
        13.  นายสัมพันธ์   พันธุ์แก้ว                            กรรมการ
        14.  นายคิด   ปวนยา                                      กรรมการ
 
          15.  นายสมบูรณ์   สุดสม                                กรรมการ
        16.  นายสมบูรณ์    กองแก้ว                           กรรมการ
        17.  นายสมชาย   ธีรศานติพงษ์                      กรรมการ

         คณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ได้ยื่นหนังสือขอจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า
 “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด”  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2534
 
 
 
 
 
  เลขทะเบียน อ. 006534  และเริ่มประกอบกิจการสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2534
โดยมีสมาชิก 648  คน มีทุนเรือนหุ้น 131,000 บาท

       มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน   ยังไม่มีพนักงานของสหกรณ์ฯ
ส่วนมากเจ้าหน้าที่ของราชการจะเป็นผู้จัดทำและรับผิดชอบ มีนายทวีศักดิ์ ไชยภักษา  เป็นประธาน
กรรมการดำเนินการก่อตั้ง  เมื่อสิ้นปี ณ 31 ธันวาคม 2534   มีสมาชิก 759  คน   มีทุนดำเนินการ
1,083,020.40  บาท  มีกำไรสุทธิ  37,070.40  บาท

 
   
   
   
   
     
 
**********