นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี8 คน กำลังใช้งาน (มี4 คน กำลังใช้งาน NPHCOOP)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 8

มีต่อ...
ระเบียบ-ข้อบังคับ
       
 
ระเบียบ - ข้อบังคับ
 
       
  ระเบียบสหกรณ์ฯ  
  ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2561  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ศพจ่ายล่วงหน้าสมาชิกของ สสธท. และ สส.ชสอ. พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการสมาชิก เพื่อซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกในครอบครัว พ.ศ. 2561  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ประสบภัย พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยผู้แทนหน่วยงาน พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงาน ของคณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ. 2560  
   
   
  ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2561  
   
     
  ข้อบังคับ  
  ข้อบังคับ ฌกส. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด    
   
   
  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด  
   
   
  ข้อบังคับ สส.ชสอ.  
   
   
  ข้อบังคับ สสธท.