นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการฯ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


Who's Online
มี3 คน กำลังใช้งาน (มี1 คน กำลังใช้งาน NPHCOOP)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 3

มีต่อ...
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
       
 
ระเบียบ - ข้อบังคับ
 
       
  ระเบียบสหกรณ์ฯ  
  ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  
  ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสหกรณ์ 2556  
  ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหาประธาน กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบ 2556  
  ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และผู้แทนหน่วยงาน 2556  
  ระเบียบ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิก 2556  
  ระเบียบ ว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2556  
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการบัตรเอทีเอ็มและตู้เอทีเอ็ม  
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์  
  ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากเพื่อการฌาปนกิจ สสธท, สส.ชสอ.  
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ย 2555  
  ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้สามัญพิเศษที่ประสบภัยธรรมชาติ  
  ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้สวัสดการเพื่อช่วยเหลือคนค้ำประกัน  
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก 2554  
  ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ 2554  
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน  
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการแก่สมาชิกสมทบ  
  ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์แก่สมาชิกสมทบ  
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ 2551  
  ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ 2552  
  ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถยนต์ของสหกรณ์  
  ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ  
  ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์  
  ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  
  ระเบียบ ว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง  
  ระเบียบ ว่าด้วยการลาสำหรับเจ้าหน้าที่  
  ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่  
  ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และผู้แทนหน่วยงาน  
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน  
  ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์  
  ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  
  ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงาน  
  ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาของสมาชิก  
  ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
  ระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
  ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
  ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากประจำที่ได้รับยกเว้นภาษี  
  ระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้สวัสดิการสมาชิก  
  ข้อบังคับ  
  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ    
  ข้อบังคับ สส.ชสอ.  
  ข้อบังคับ สสธท.