31 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ