สหกรณ์จังหวัดน่าน ทำการตรวจประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว ประจำปี 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 สหกรณ์จังหวัดน่าน เข้าตรวจประเมินโครงการ "สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล" ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ประจำปี 2563

อ่าน 465 ครั้ง