ประชุมใหญ่สามัญ

ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ฯ