21 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุดรธานี ศึกษาดูงาน สอ.สธ.น่าน

         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานเเละเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ โดยมีประเด็นการศึกษาดูงาน คือ "การให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิก เเละการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารจัดการอื่นๆ" ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ทั้งนี้มีผู้เข้าศึกษาดูงานเเละเยี่ยมชมกิจการ จำนวน 29 คน

อ่าน 245 ครั้ง