Monday, 24 September 2018 11:27

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ

ประกาศ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด 

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28/2561 มีมติกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ตามรายละเอียดแนบท้าย

อ่าน 497 ครั้ง