Admin

Admin

         วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายนิยม ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และ นายนิคม สุนทร สาธารณสุขอำเภอสันติสุข พร้อม จนท.สาธารณสุขอำเภอสันติสุข
เป็นตัวแทนในนาม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน วางพวงหรีดเคารพศพ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม และมอบเงินร่วมทำบุญ คุณแม่แก้ว เสนนันตา
มารดา นายสุระทิตย์ เสนนันตา ผอ.รพ.สต.ป่าแลวหลวง

13​ สิงหาคม 2565​ ตัวแทนสหกรณ์​ออมทรัพย์​สาธารณสุข​จังหวัด​น่าน​ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม​ศพแม่นิวร​ ตันโน​ มารดาของนายพิทักษ์​ ตันโน​ จนท.ตึกอุบัติเหตุ​ รพ.น่าน​ สมาชิกสหกรณ์​ฯ​ ณ บ้านเลขที่​ 90​ หมู่10​ บ้านดู่ใต้​ ต.ดู่ใต้​ อ.เมือง​ จ.น่าน​

         วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นางกัลยา กุศล โดย นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการแลพกรรมการ สสธท. และนางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวนเงิน 1,012,073.67 บาท

         วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นางศรีแพร ติยางกุลนนท์ โดยนายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการและกรรมการ สสธท. และนางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 2,580,070.03 บาท

         วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กรรมการและสมาชิกเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ วางพวงหรีดและร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณสุพรรณี จันทร์ผัดดี ภรรยาคุณทอน จันทร์ผัดดี สมาชิกสหกรณ์ฯ (ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ)

Page 1 of 13