Admin

Admin

         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์เเละวิธีในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 

         วันที่ 17 กันยายน 2566 ผู้แทนสหกรณ์ รพ.บ่อเกลือ ร่วมวางหรีดเคารพศพและแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไป มารดา นางเรวี ธิมิตร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (สมาชิกสามัญ) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

         วันที่ 7 กันยายน 2566 กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ได้อนุมัติเงินสวัสดิการครอบครัว นายปรีชา การินไชย โดย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด และเป็นกรรมการ สสธท. พร้อม นางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 1,000,000.00 บาท

         วันที่ 28 สิงหาคม 2566 กรรมการและฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด นำโดยนายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณลำดวน รัตนมงคล สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัด สสจ.น่าน ณ วัดอรัญญาวาส อ.เมือง จ.น่าน

         วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้อนุมัติเงินสวัสดิการครอบครัว นายเกียรติ เจริญวงศ์ โดย นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด และเป็นกรรมการ สสธท. พร้อม นางสาวธรรมพร แซ่ปัง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ทายาทสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 1,010,513.17 บาท

          วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ รพร. ปัว ผู้แทนสหกรณ์ฯ ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณพ่อบุญ โนพวน บิดาของคุณรัตติยา โนพวน สมาชิกสหกรณ์ฯ หน่วยงาน รพร.ปัว ณ ศาลาวัดป่าเหมือด ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

         วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้แทนสมาชิกฯ เข้าร่วมเคารพศพคุณแม่ของสมาชิกนางสาวทองทิพย์ ใจมา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน

Page 1 of 25