จ่ายเงินสงเคราะห์/สินไหม

ประมวลภาพการจ่ายเงินสงเคราะห์/ สินไหมทดแทน แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ