ประวัติสหกรณ์
sahakorn000

               ในปี พ.ศ. 2534 คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นำโดยนายทวีศักดิ์  ไชยภักษา ได้เห็นถึงปัญหาของบรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีรายได้จำกัด เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินมักจะไปกู้ยืมโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราค่อนข้างสูงต่อเดือน รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายและบางคนก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บออม ทางเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ก็โดยการร่วมมือกันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

  • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้น และฝากเงินในสหกรณ์
  • ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้ในสิ่งที่จำเป็น และมีประโยชน์

               ดังนั้นจึงได้มีการรวบรวมรายชื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ และประชุมเลือกตั้งคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์เพื่อลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์  จำนวน 17 คน ดังนี้

               1. นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา   ประธานกรรมการ
  2. นายประดิษฐ์ วินิจจะกูล  รองประธานกรรมการคนที่ 1
  3. นายเอกรินทร์ ชวนานนท์   รองประธานกรรมการคนที่ 2
  4. นางสาวปิยพร โนตา  เลขานุการ
  5. นายทินกร เอกอนันต์กุล  ผู้ช่วยเลขาฯ
  6. นายศักดิ์ ปันแก้ว   เหรัญญิก
  7. นายกฤชพงษ์ กาละเสน  กรรมการ
  8. นายประเสริฐ สุเทปิน  กรรมการ
  9. นายเกษตร เตชะนันท์  กรรมการ
  10. นางสาวระพีพรรณ กิวัฒนา  กรรมการ
  11. นายเพียร ปัญญาภู   กรรมการ
  12. นางนิตยา เอนกสัมพันธ์  กรรมการ
  13. นายสัมพันธ์ พันธุ์แก้ว  กรรมการ
  14. นายคิด ปวนยา  กรรมการ
  15. นายสมบูรณ์ สุดสม  กรรมการ
  16. นายสมบูรณ์ กองแก้ว   กรรมการ
  17. นายสมชาย ธีรศานติพงษ์  กรรมการ
     

               คณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ได้ยื่นหนังสือขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  ต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด”  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2534  เลขทะเบียน อ. 006534  และเริ่มประกอบกิจการสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2534 โดยมีสมาชิก 648  คน มีทุนเรือนหุ้น 131,000 บาท

               มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน   ยังไม่มีพนักงานของสหกรณ์ฯ ส่วนมากเจ้าหน้าที่ของราชการจะเป็นผู้จัดทำและรับผิดชอบ มีนายทวีศักดิ์  ไชยภักษา เป็นประธานกรรมการ ดำเนินการก่อตั้งเมื่อสิ้นปี ณ 31 ธันวาคม  2534   มีสมาชิก 759  คน   มีทุนดำเนินการ 1,083,020.40  บาท  มีกำไรสุทธิ  37,070.40  บาท

sahakorn001
                ในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่อาคารที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 480 หมู่ 5 ถ.บายพาสขาเข้า (สนามบิน-ปางค่า) บ.ทุ่งเศรษฐี ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน จนถึงปัจจุบัน

 

 

อ่าน 2307 ครั้ง