topic3 rules
 
 topic4 regulations
 
 ระเบียบ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2563
 ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565
ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2565 new0
ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2561
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ศพจ่ายล่วงหน้าสมาชิกของ สสธท. และ สส.ชสอ. พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ. 2564
 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564
ระเบียบ ว่าด้วยสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบ ว่าด้วยผู้แทนหน่วยงาน พ.ศ. 2560
 ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2563
ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงาน ของคณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2561
 ระเบียบ ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564
 
 ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
  ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและการจัดจ้างของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565
 ระเบียบ ว่าด้วยการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระกับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565
 
topic4 rule
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด พ.ศ. 2565   new0
ข้อบังคับ สส.ชสอ.
ข้อบังคับ สสธท.
อ่าน 1117 ครั้ง