topic3 rules
 
topic4 regulations
  หมวดที่ 1
         download2023 1. ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2565
         download2023 1.1 ระเบียบว่าด้วยหุ้น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
         download2023 1.2 ระเบียบว่าด้วยหุ้น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
         download2023 2. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565
         download2023 3. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2565
         download2023 4. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2565
         download2023 5. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ พ.ศ. 2565
         download2023 6. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ พ.ศ. 2565
         download2023 7. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ สสธท. และ สส.ชสอ. พ.ศ.2565
         download2023 8. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ.2565
         download2023 9. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2565
         download2023 10. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่นประเภทออมทรัพย์ พ.ศ.2565
         download2023 11. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่นประเภทออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2565
         download2023 12. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2565
         download2023 13. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2565
         download2023 14. ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
  หมวดที่ 2
         download2023 1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566
         download2023 1.1 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
         download2023 2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2565
         download2023 3. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2565
         download2023 4. ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565
         download2023 4.1 ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
         download2023 4.2 ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566
         download2023 5. ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2565
         download2023 6. ระเบียบว่าด้วยการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระกับสหกรณ์ พ.ศ. 2565
  หมวดที่ 3
          download2023 1. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565
          download2023 2. ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ.2565
          download2023 3. ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2565
          download2023 4. ระเบียบว่าด้วยทุนปรับปรุงขยายงาน พ.ศ.2565
          download2023 5. ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2565
          download2023 6. ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานและการให้บริการสมาชิกของศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ พ.ศ.2565
  หมวดที่ 4
          download2023 1. ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2565
          download2023 2. ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2565
          download2023 3. ระเบียบว่าด้วยผู้แทนหน่วยงาน พ.ศ.2565
          download2023 4. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2565
          download2023 5. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2566
          download2023 6. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2566
          download2023 7. ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง พ.ศ. 2565
          download2023 8. ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2565
          download2023 9. ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
          download2023 10. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565
   หมวดที่ 5
          download2023 1. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2565
          download2023 2. ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2565
          download2023 3. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
          download2023 4. ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงานของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ. 2565
          download2023 5. ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม พ.ศ. 2565
          download2023 5.1 ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566
          download2023 6. ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2565
          download2023 7. ระเบียบว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถยนต์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
          download2023 8. ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2565
          download2023 9. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2565
          download2023 10. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2565
 
topic4 rule
          download2023 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด พ.ศ. 2565
          download2023 ข้อบังคับ สส.ชสอ.
          download2023 ข้อบังคับ สสธท.
 
อ่าน 1365 ครั้ง