แนะนำเจ้าหน้าที่
 
     
2563 thammaporn
 
นางสาวธรรมพร  แซ่ปัง
ผู้จัดการ

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 17
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ /กำกับดูแลการปฏิบัตินของเจ้าหน้าที่/เก็บรักษาเงินสด
 • รายงานความเคลื่อนไหวของการเงิน /เสนอรายงานกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ
 • ตรวจสอบ/ลงนามในการสั่งจ่าย
 • เสนอร่างระเบียบต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
 • ทำหนังสือโต้ตอบ
 • เข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนากับองค์กรอื่นๆ
 
     
นางมะลิวัลย์ พานิชอิน    
รองผู้จัดการ/ บัญชี

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 16
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
 • ดูแลระบบโปรแกรมและข้อมูลในสหกรณ์
 • จัดทำบัญชี และระบบทดลองเพื่อรายงานต่อที่ประชุมประจำเดือน
 • จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
 • จัดทำรายงานสภาพคล่องเสนอ สกจ.
 • จัดทำงบการเงินเสนอที่ประชุมใหญ่
 • ตรวจสอบรายละเอียดเงินปันผลเฉลี่ยคน
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางแสงเดือน ทองคำ    
บัญชี

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 15
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • จัดทำบัญชี และระบบทดลองเพื่อรายงานต่อที่ประชุมประจำเดือน
 • จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมการเงินเพื่อเป็นข้อมูลสหกรณ์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางสุรางค์รัตน์ ต้องใจ    
สินเชื่อ

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ตรวจสอบการยื่นขอกู้ระยะยาวของสมาชิก เพื่อนำเสนอคณะเงินกู้
 • ทำ สัญญากู้/สัญญาทำระกันตามขั้นตอนการกู้
 • เก็บรักษาสัญญากู้
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานสินเชื่อ
 • จัดเก็บข้อมูลการกู้เพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางรติมา สมจิตร    
การเงิน

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 13
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับ-จ่าย ประจำวัน /ออกใบเสร็จรับเงิน
 • ประมวลผลข้อมูลส่งหักประจำเดือน
 • เสนออนุมัติจ่ายด้วยเช็ค
 • รับผิดชอบเรื่องประกันสังคม /ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สรุปรายงานเคลื่อนไหวทางการเงิน
 • จัดทำประมาณการประจำเดือนเสนอผู้จัดการ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
2563 rachadaporn
นางสาวรัชดาพร  สัตยวงศ์    
ธุรการ

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 11
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับ/ส่งหนังสือ
 • ทำหนังสือ/วาระที่ประชุม
 • จัดเก็บเอกสาร
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 • ดูแลห้องประชุม
 • ติดต่องานนอกสถานที่
 • ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางมัฒธณิตาศ์ สีสมบูรณ์    
รับฝาก/ ธุรการงานสวัสดิการ

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 13
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับบริการฝาก-ถอนเงินแก่สมาชิก
 • รับผิดชอบระบบATMในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อมูลธุรกรรม-ฝากถอน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงาน ฌกส./สวัสดิการทุกประเภท
 • จัดทำเงินกู้ระยะสั้น
 • ติดต่องานนอกสถานที่
 • จัดทำหนังสือรับรองภาษาต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
techin 2021
นายเตชินท์ หลวงเทพ    
ทะเบียนสมาชิก

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 12
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับผิดชอบงานทะเบียนสมาชิก/ทะเบียนบ้าน/งานรับฝาก/ตรวจสอบเอกสารกู้ระยะยาว
 • ดูแลครุภัณฑ์/เครื่องเสียงห้องประชุม
 • ข้อมูลด้านเว็บไซต์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 2564 sirinapa w    
นางสาวศิรินภา วงค์ติปิน    
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ    
 เบอร์ติดต่อ : 054-718847

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ข้อมูลด้านเว็บไซต์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   
     
   
     
12 polsak    
นายพลศักดิ์  เกตุวัง
จนท.ศูนย์ประสานงาน ฌกส./สสธท./สส.ชสอ.
     
   
     
นางสุพัตรา ยะอุดเต็น    
แม่บ้าน


ปฏิบัติหน้าที่:

 • ดูแลความสะอาดในสหกรณ์ฯ
 • จัดอาหารว่างต้อนรับแขก
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นายวิเชษฐ หวันกูล    
รักษาความปลอดภัย    


ปฏิบัติหน้าที่:

 • มีหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 

อ่าน 2015 ครั้ง