แนะนำเจ้าหน้าที่
 
     
นางสาวธรรมพร  แซ่ปัง
 
     
2563 thammaporn
 
นางสาวธรรมพร  แซ่ปัง
ผู้จัดการ

เบอร์ติดต่อ : 054-718846-7 ต่อ 17
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ /กำกับดูแลการปฏิบัตินของเจ้าหน้าที่/เก็บรักษาเงินสด
 • รายงานความเคลื่อนไหวของการเงิน /เสนอรายงานกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ
 • ตรวจสอบ/ลงนามในการสั่งจ่าย
 • เสนอร่างระเบียบต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
 • ทำหนังสือโต้ตอบ
 • เข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนากับองค์กรอื่นๆ
 
     
นางมะลิวัลย์ พานิชอิน
     
นางมะลิวัลย์ พานิชอิน
รองผู้จัดการ/ บัญชี

เบอร์ติดต่อ : 054-718846-7 ต่อ 16
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
 • ดูแลระบบโปรแกรมและข้อมูลในสหกรณ์ และATM
 • จัดทำบัญชี และระบบทดลองเพื่อรายงานต่อที่ประชุมประจำเดือน
 • จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
 • จัดทำรายงานสภาพคล่องเสนอ สกจ.
 • จัดทำงบการเงินเสนอที่ประชุมใหญ่
 • ตรวจสอบรายละเอียดเงินปันผลเฉลี่ยคน
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางแสงเดือน ทองคำ
     
นางแสงเดือน ทองคำ
รับฝาก

เบอร์ติดต่อ : 054-718846-7 ต่อ 15
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับบริการฝาก-ถอนเงินแก่สมาชิก
 • รับผิดชอบระบบATMในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อมูลธุรกรรม-ฝากถอน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมการเงินเพื่อเป็นข้อมูลสหกรณ์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางมัฒธณิตาศ์ สีสมบูรณ์
     
นางมัฒธณิตาศ์ สีสมบูรณ์ 
สินเชื่อ

เบอร์ติดต่อ : 054-718846-7 ต่อ 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ตรวจสอบการยื่นขอกู้ระยะยาวของสมาชิก เพื่อนำเสนอคณะเงินกู้
 • ทำ สัญญากู้/สัญญาทำระกันตามขั้นตอนการกู้
 • เก็บรักษาสัญญากู้
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานสินเชื่อ
 • จัดเก็บข้อมูลการกู้เพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางรติมา สมจิตร    
     
นางรติมา สมจิตร
การเงิน

เบอร์ติดต่อ : 054-718846-7 ต่อ 13
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับ-จ่าย ประจำวัน /ออกใบเสร็จรับเงิน
 • ประมวลผลข้อมูลส่งหักประจำเดือน
 • เสนออนุมัติจ่ายด้วยเช็ค
 • รับผิดชอบเรื่องประกันสังคม /ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สรุปรายงานเคลื่อนไหวทางการเงิน
 • จัดทำประมาณการประจำเดือนเสนอผู้จัดการ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางสาวฐิติวรดา อุทธิยา    
     
2563 thitiworrada
นางสาวฐิติวรดา อุทธิยา
บัญชี

เบอร์ติดต่อ : 054-718846-7
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • งบทดลองเสนอที่ประชุม
 • สภาพคล่องประจำเดือนส่งสหกรณ์จังหวัด  และกรมตรวจบัญชี
 • สรุปรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำเดือนเสนอที่ประชุม
 • สรุปรายการทุนสาธารณประโยชน์เสนอที่ประชุม
 • งบทดลองสรุปเป็นไตรมาส
 • ทำงบการเงินประจำปีเสนอที่ประชุม  ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน , งบกระแสเงินสด, หมายเหตุประกอบงบ
 • จัดทำเอกสารและรายละเอียดทุกบัญชี ให้ผู้ตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
 นางสาวรัชดาพร  สัตยวงศ์
     
2563 rachadaporn
นางสาวรัชดาพร  สัตยวงศ์
ธุรการ

เบอร์ติดต่อ : 054-718846-7 ต่อ 11
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับ/ส่งหนังสือ
 • ทำหนังสือ/วาระที่ประชุม
 • จัดเก็บเอกสาร
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 • ดูแลห้องประชุม
 • ติดต่องานนอกสถานที่
 • ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางสุรางค์รัตน์ ต้องใจ
     
นางสุรางค์รัตน์ ต้องใจ
ธุรการงานสวัสดิการ

เบอร์ติดต่อ : 054-718846-7 ต่อ 13
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับผิดชอบงาน ฌกส./สวัสดิการทุกประเภท
 • จัดทำเงินกู้ระยะสั้น
 • ติดต่องานนอกสถานที่
 • รับผิดชอบระบบATM ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำหนังสือรับรองภาษาต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นายเตชินท์ หลวงเทพ
     
techin 2021
นายเตชินท์ หลวงเทพ
ทะเบียนสมาชิก

เบอร์ติดต่อ : 054-718846-7 ต่อ 12
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับผิดชอบงานทะเบียนสมาชิก/ทะเบียนบ้าน/งานรับฝาก/ตรวจสอบเอกสารกู้ระยะยาว
 • ดูแลครุภัณฑ์/เครื่องเสียงห้องประชุม
 • ข้อมูลด้านเว็บไซต์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นายพลศักดิ์  เกตุวัง    
     
12 polsak    
นายพลศักดิ์  เกตุวัง
จนท.ศูนย์ประสานงาน ฌกส./สสธท./สส.ชสอ.
     
นางสุพัตรา ยะอุดเต็น  
     
นางสุพัตรา ยะอุดเต็น
แม่บ้าน

เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์: -

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ดูแลความสะอาดในสหกรณ์ฯ
 • จัดอาหารว่างต้อนรับแขก
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นายวิเชษฐ หวันกูล
     
นายวิเชษฐ หวันกูล
รักษาความปลอดภัย
   

เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์: -

ปฏิบัติหน้าที่:

 • มีหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 

อ่าน 1314 ครั้ง