topic2 committee 2565
 
     
 กรรมการอำนวยการ
     
 
1 1 Anan

นายอานันต์ ศิริ
ประธานกรรมการ
 
     

1 2 Chumpol

นายชุมพล  สุทธิ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

1 3 Wittaya

นายวิทยา มิ่งปรีชา
รองประธานกรรมการคนที่ 2

1 4 Sayumporn

นางสาวสยุมพร สมประสิทธิ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3

     
 
1 5 Kaset

นายเกษตร  ปะทิ
เลขานุการ
 
     
     
 topic3 committee2
     
 

2 1 Wit

นายวิทย์  มงคลวิสุทธิ์
ประธานกรรมการเงินกู้

 
     

2 2 Sureephan

นางสาวสุรีย์พรรณ  วังแสง
กรรมการ

2 3 Kasidit

นายกษิดิศ สวนสาร
กรรมการ

2 4 Thanaisawan

นายธไนศวรรย์ งามบุณยรักษ์
กรรมการ

     
 

2 5 Apisit

ายอภิสิทธิ์  อินต๊ะเขื่อน
กรรมการและเลขานุการ

 
     
     
topic3 committee3
     
 
3 1 Sakdipong

นายศักดิพงษ์ ไชยชนะ
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
 
     

3 2 Worathon

ายวรธน ยอดสาร
กรรมการ

3 3 Nantamit

ายนันทมิตร นันทะเสน
กรรมการ

3 4 Nikom

นายนิคม สุนทร
กรรมการ

     
 

 

3 5 Wilawan

นางสาววิลาวัลย์ หมอมูล
กรรมการและเลขานุการ
 
     
อ่าน 2932 ครั้ง