คณะกรรมการดำเนินการ
 
     
 กรรมการอำนวยการ
     
 

นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการ
 
     

นายวิโรจน์ หลวงเทพ
รองประธานกรรมการ 1

นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์
รองประธานกรรมการ 2

นายจงจิต ปินศิริ
รองประธานกรรมการ 3
     
 

นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์
เลขานุการ
 
     
     
 topic3 committee2
     
 

นายเกตุ สมบัติแก้ว
ประธานกรรมการ
 
     

นางสุภลักษณ์ นันทวาสน์
กรรมการ

นางศิริเพ็ญ มีบุญ
กรรมการ

นายศักดิพงษ์ ไชยชนะ
กรรมการ
     
 

นางสิรี สมใจ
เลขานุการ
 
     
     
topic3 committee3
     
 

นายชัยวุฒิ วันควร
ประธานกรรมการ
 
     

นายแพทย์กฤษ ใจวงค์
กรรมการ

นายนิกร วีระ
กรรมการ

นายเหรียญทอง จินะไชย
กรรมการ
     
 

นายชูชีพ ปัญญานะ
เลขานุการ
 
     
อ่าน 230 ครั้ง