topic2 committee 2563
 
     
 กรรมการอำนวยการ
     
 
1 1 anan home
นายอานันต์ ศิริ
ประธานกรรมการ
 
     

yawaluck2020

นางสาวเยาวลักษณ์ อนุรักษ์
รองประธานกรรมการคนที่ 1นายแพทย์กฤษ ใจวงค์
รองประธานกรรมการคนที่ 2นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์
รองประธานกรรมการคนที่ 3

     
 
1 2 chumpol

นายชุมพล สุทธิ
เลขานุการ
 
     
     
 topic3 committee2
     
 นายนิกร วีระ
ประธานกรรมการเงินกู้

 
     

1 2 wiroj

นายวิโรจน์ หลวงเทพ
กรรมการ

2562 sayumporn

นางสาวสยุมพร สมประสิทธิ์
กรรมการ

2562 pikulkaew

นางพิกุลแก้ว คำยอด
กรรมการ

     
 

2562 wittaya ming

นายวิทยา มิ่งปรีชา
เลขานุการ

 
     
     
topic3 committee3
     
 
2563 udom

นายอุดม พานิช
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
 
     นางศิริเพ็ญ มีบุญ
กรรมการ

2562 rapeepun

นางสาวระพีพรรณ กิวัฒนา
กรรมการ

2563 sanong

นายสนอง คำชั่ง
กรรมการ
     
 

 

2563 kaset

นายเกษตร ปะทิ
เลขานุการ
 
     
อ่าน 1751 ครั้ง