topic2 committee 2562
 
     
 กรรมการอำนวยการ
     
 

นายธวัช สิทธิยศ
ประธานกรรมการ
 
     


นายวิโรจน์ หลวงเทพ
รองประธานกรรมการคนที่ 1


นายจงจิต ปินศิริ
รองประธานกรรมการคนที่ 2


นายแพทย์กฤษ ใจวงค์
รองประธานกรรมการคนที่ 3
     
 
1 2 chumpol

นายชุมพล สุทธิ
เลขานุการ
 
     
     
 topic3 committee2
     
 


นายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์
ประธานกรรมการเงินกู้
 
     
2562 pikulkaew

นางพิกุลแก้ว คำยอด
กรรมการ
2562 sayumporn

นางสาวสยุมพร สมประสิทธิ์ 
กรรมการ
2562 wittaya ming

นายวิทยา มิ่งปรีชา
กรรมการ
     
 


นายนิกร วีระ
เลขานุการ
 
     
     
topic3 committee3
     
 


นายชูชีพ ปัญญานะ
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
 
     


นางศิริเพ็ญ มีบุญ
กรรมการ
2562 yawaluk

นางสาวเยาวลักษณ์ อนุรักษ์
กรรมการ
2562 rapeepun

นางสาวระพีพรรณ กิวัฒนา
กรรมการ
     
 


นายศักดิพงษ์ ไชยชนะ
เลขานุการ
 
     
Read 983 times