topic1 officer
 

นางสาวชรินพันธุ์ มหายศนันท์
ผู้จัดการ
     

นางมะลิวัลย์ พานิชอิน
รองผู้จัดการ/ บัญชี

นางแสงเดือน ทองคำ
การเงิน

นางสาวมัฒธณิตาศ์ สบานงา
สินเชื่อ
     

นางรติมา สมจิตร
รับฝาก

นางพรชนก สายยาโน
ธุรการงานทะเบียนสมาชิก

นางสุรางค์รัตน์ ต้องใจ
ธุรการงานสวัสดิการ
     
 

นายเตชินท์ หลวงเทพ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
 

นางสุพัตรา ยะอุดเต็น
พนักงานรักษาความสะอาด

นายวิเชษฐ หวันกูล
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
โทรศัพท์ 0-5471-8846, 08-8553-0032

โทรสาร  0-5471-8847
อ่าน 84 ครั้ง