topic1 officer
 
           
2563 thammaporn
นางสาวธรรมพร  แซ่ปัง
ผู้จัดการ
     

นางมะลิวัลย์  พานิชอิน
รองผู้จัดการ/ บัญชี

นางแสงเดือน  ทองคำ
บัญชี

นางสุรางค์รัตน์  ต้องใจ
สินเชื่อ
     

นางรติมา  สมจิตร
การเงิน

นางมัฒธณิตาศ์  สีสมบูรณ์ 
รับฝาก/ ธุรการงานสวัสดิการ
2563 rachadaporn
นางสาวรัชดาพร  สัตยวงศ์
ธุรการ
     
techin 2021
นายเตชินท์  หลวงเทพ
ทะเบียนสมาชิก
2564 sirinapa w
นางสาวศิรินภา วงค์ติปิน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
12 polsak
นายพลศักดิ์  เกตุวัง
ศูนยประสานงาน ฌกส./สสธท./สส.ชสอ.
 

นางสุพัตรา  ยะอุดเต็น
แม่บ้าน

นายวิเชษฐ  หวันกูล
รักษาความปลอดภัย
           
           
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
โทรศัพท์ 0-5471-8847, 088-5530032

อ่าน 2870 ครั้ง