topic1 officer
 
2563 thammaporn
นางสาวธรรมพร  แซ่ปัง
ผู้จัดการ
     

นางมะลิวัลย์  พานิชอิน
รองผู้จัดการ/ บัญชี

นางแสงเดือน  ทองคำ
รับฝาก

นางมัฒธณิตาศ์  สีสมบูรณ์ 
สินเชื่อ
     

นางรติมา  สมจิตร
การเงิน
2563 thitiworrada
นางสาวฐิติวรดา  อุทธิยา
บัญชี

นางสุรางค์รัตน์  ต้องใจ
ธุรการงานสวัสดิการ
     
2563 rachadaporn
นางสาวรัชดาพร  สัตยวงศ์
ธุรการ
techin 2021
นายเตชินท์  หลวงเทพ
ทะเบียนสมาชิก
12 polsak
นายพลศักดิ์  เกตุวัง
ศูนยประสานงาน ฌกส./สสธท./สส.ชสอ.
 

นางสุพัตรา  ยะอุดเต็น
แม่บ้าน

นายวิเชษฐ  หวันกูล
รักษาความปลอดภัย
 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
โทรศัพท์ 0-5471-8846, 08-8553-0032

โทรสาร  0-5471-8847
อ่าน 1968 ครั้ง