อบรม/ศึกษาดูงาน

ประมวลภาพการอบรม/ ศึกษาดูงานของบุคลากรสหกรณ์ฯ และ การมาศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ ของหน่วยงานอื่นๆ