Admin

Admin

* ดาวน์โหลดเอกสารเป็น PDF ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง *     

news 2563 10 07 1

news 2563 10 07 2

news 2563 10 07 3

news 2563 10 07 4

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุชจังหวัดน่าน

เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินปลอบขวัญกรณีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563

จำนวน 82 ราย รายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 82,000 บาท

(ดาวน์โหลดรายชื่อเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ ไฟล์แนบ)

News 2020 09 21 Page 1

News 2020 09 21 Page 2

News 2020 09 21 Page 3

News 2020 09 21 Page 4

 

วันที่ 14 กันยายน 2563 สหกรณ์จังหวัดน่าน เข้าตรวจประเมินโครงการ "สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล" ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ประจำปี 2563

วันอังคาร, 15 กันยายน 2020 14:21

ระเบียบ-ข้อบังคับ 2563

topic3 rules
 
 topic4 regulations
 
 ระเบียบ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2563 new0
 ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 new0
ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2561
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ศพจ่ายล่วงหน้าสมาชิกของ สสธท. และ สส.ชสอ. พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการสมาชิก เพื่อซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกในครอบครัว พ.ศ. 2561
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ประสบภัย พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ และสวัสดิการของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ฯ พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562)  new0
ระเบียบ ว่าด้วยสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยผู้แทนหน่วยงาน พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงาน ของคณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2561
 
topic4 rule
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
ข้อบังคับ สส.ชสอ.
ข้อบังคับ สสธท.
Page 1 of 5