รับมอบเกียรติบัตร สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับจังหวัดน่าน ประจำปี 2561