สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำกัด ศึกษาดูงาน 20 มีนาคม 2560