สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำกัด ศึกษาดูงาน 22 เมษายน 2560