สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด ศึกษาดูงาน 20 กันยายน 2560