สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอ่างทอง จำกัด ศึกษาดูงาน 10 พฤศจิกายน 2560