สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำกัด ศึกษาดูงาน 17 พฤศจิกายน 2560