สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำกัด ศึกษาดูงาน 22 มิถุนายน 2561

         วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด