สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด ศึกษาดูงาน 10 กรกฎาคม 2561