สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จำกัด ศึกษาดูงาน 10 สิงหาคม 2561