โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบการเงินการบัญชีและพฤติกรรมการให้บริการ ประจำปี 2565 Featured

         เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นำโดยประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำงานตรวจสอบภายใน ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านงบการเงินการบัญชีและพฤติกรรมการให้บริการแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำงานตรวจสอบภายใน ผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ประจำปี 2565" ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

อ่าน 44 ครั้ง