14 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.น่าน Featured

         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์เเละวิธีในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 

อ่าน 15 ครั้ง