13 มกราคม 2566 สส.ชสอ. อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นางประกาย สิทธิยศ จำนวน 575,626.87 บาท Featured

          วันที่ 13 มกราคม 2566 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์ศพ นางประกาย สิทธิยศ โดย นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิต จำนวน 575,626.87 บาท

อ่าน 62 ครั้ง