สหกรณ์ฯ มอบสิ่งของโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 3 พฤษภาคม 2560