Admin

Admin

วันพุธ, 09 สิงหาคม 2017 11:48

การขอรหัสสมาชิกออนไลน์ใหม่

   กรณีที่สมาชิกเคยเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านในระบบออนไลน์แล้ว จะเข้าระบบใหม่ แต่ลืมรหัสผ่าน ต้องติดต่อกับสหกรณ์โดยตรง หรือมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
ขั้นตอนการขอรหัสสมาชิกออนไลน์ใหม่ดังนี้
1. ติดต่อขอรหัสด้วยตัวเองที่สหกรณ์ฯ หรือทาง LINE สหกรณ์ฯ (ID LINE : coopnan)
2. ถ่ายบัตรประชาชน /แจ้งหน่วยงาน /แจ้งเลขที่สมาชิก /ระบุข้อความ"ขอรหัสออนไลน์ใหม่" ทาง LINE

หมายเหตุ:  สหกรณ์จะรวบรวมคำร้องขอทุกสิ้นวัน และจะออกรหัสใหม่ให้ในวันถัดไปโดยจะเเจ้งทาง LINE ให้สมาชิกทราบ
"รหัสใหม่ที่ทางสหกรณ์ได้ออกให้สมาชิก จะเป็นรหัสชั่วคราวที่ใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง"
หากสมาชิกเข้าระบบได้แล้วกรุณาเปลี่ยนเป็นรหัสส่วนตัวทันที
*** ถ้ามาติดต่อขอด้วยตัวเองที่สหกรณ์  -> รอรับรหัสได้เลยครับ


banner 2560 08 newKey

วันศุกร์, 07 กันยายน 2018 15:16

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กำลังปรับปรุงเอกสาร
 
วันศุกร์, 07 กันยายน 2018 15:16

แนะนำเจ้าหน้าที่

แนะนำเจ้าหน้าที่
 
     
2563 thammaporn
 
นางสาวธรรมพร  แซ่ปัง
ผู้จัดการ

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 17
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ /กำกับดูแลการปฏิบัตินของเจ้าหน้าที่/เก็บรักษาเงินสด
 • รายงานความเคลื่อนไหวของการเงิน /เสนอรายงานกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ
 • ตรวจสอบ/ลงนามในการสั่งจ่าย
 • เสนอร่างระเบียบต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
 • ทำหนังสือโต้ตอบ
 • เข้าร่วมประชุมอบรม สัมมนากับองค์กรอื่นๆ
 
     
นางมะลิวัลย์ พานิชอิน    
รองผู้จัดการ/ บัญชี

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 16
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
 • ดูแลระบบโปรแกรมและข้อมูลในสหกรณ์
 • จัดทำบัญชี และระบบทดลองเพื่อรายงานต่อที่ประชุมประจำเดือน
 • จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
 • จัดทำรายงานสภาพคล่องเสนอ สกจ.
 • จัดทำงบการเงินเสนอที่ประชุมใหญ่
 • ตรวจสอบรายละเอียดเงินปันผลเฉลี่ยคน
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางแสงเดือน ทองคำ    
บัญชี

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 15
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • จัดทำบัญชี และระบบทดลองเพื่อรายงานต่อที่ประชุมประจำเดือน
 • จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมการเงินเพื่อเป็นข้อมูลสหกรณ์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางสุรางค์รัตน์ ต้องใจ    
สินเชื่อ

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 14
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ตรวจสอบการยื่นขอกู้ระยะยาวของสมาชิก เพื่อนำเสนอคณะเงินกู้
 • ทำ สัญญากู้/สัญญาทำระกันตามขั้นตอนการกู้
 • เก็บรักษาสัญญากู้
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานสินเชื่อ
 • จัดเก็บข้อมูลการกู้เพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางรติมา สมจิตร    
การเงิน

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 13
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับ-จ่าย ประจำวัน /ออกใบเสร็จรับเงิน
 • ประมวลผลข้อมูลส่งหักประจำเดือน
 • เสนออนุมัติจ่ายด้วยเช็ค
 • รับผิดชอบเรื่องประกันสังคม /ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สรุปรายงานเคลื่อนไหวทางการเงิน
 • จัดทำประมาณการประจำเดือนเสนอผู้จัดการ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
2563 rachadaporn
นางสาวรัชดาพร  สัตยวงศ์    
ธุรการ

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 11
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับ/ส่งหนังสือ
 • ทำหนังสือ/วาระที่ประชุม
 • จัดเก็บเอกสาร
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 • ดูแลห้องประชุม
 • ติดต่องานนอกสถานที่
 • ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นางมัฒธณิตาศ์ สีสมบูรณ์    
รับฝาก/ ธุรการงานสวัสดิการ

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 13
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับบริการฝาก-ถอนเงินแก่สมาชิก
 • รับผิดชอบระบบATMในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อมูลธุรกรรม-ฝากถอน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงาน ฌกส./สวัสดิการทุกประเภท
 • จัดทำเงินกู้ระยะสั้น
 • ติดต่องานนอกสถานที่
 • จัดทำหนังสือรับรองภาษาต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
techin 2021
นายเตชินท์ หลวงเทพ    
ทะเบียนสมาชิก

เบอร์ติดต่อ : 054-718847 ต่อ 12
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • รับผิดชอบงานทะเบียนสมาชิก/ทะเบียนบ้าน/งานรับฝาก/ตรวจสอบเอกสารกู้ระยะยาว
 • ดูแลครุภัณฑ์/เครื่องเสียงห้องประชุม
 • ข้อมูลด้านเว็บไซต์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 2564 sirinapa w    
นางสาวศิรินภา วงค์ติปิน    
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ    
 เบอร์ติดต่อ : 054-718847

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิบัติหน้าที่:

 • ข้อมูลด้านเว็บไซต์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   
     
   
     
12 polsak    
นายพลศักดิ์  เกตุวัง
จนท.ศูนย์ประสานงาน ฌกส./สสธท./สส.ชสอ.
     
   
     
นางสุพัตรา ยะอุดเต็น    
แม่บ้าน


ปฏิบัติหน้าที่:

 • ดูแลความสะอาดในสหกรณ์ฯ
 • จัดอาหารว่างต้อนรับแขก
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     
นายวิเชษฐ หวันกูล    
รักษาความปลอดภัย    


ปฏิบัติหน้าที่:

 • มีหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 

วันศุกร์, 07 กันยายน 2018 15:15

เจ้าหน้าที่

topic1 officer
 
           
2563 thammaporn
นางสาวธรรมพร  แซ่ปัง
ผู้จัดการ
     

นางมะลิวัลย์  พานิชอิน
รองผู้จัดการ/ บัญชี

นางแสงเดือน  ทองคำ
บัญชี

นางสุรางค์รัตน์  ต้องใจ
สินเชื่อ
     

นางรติมา  สมจิตร
การเงิน

นางมัฒธณิตาศ์  สีสมบูรณ์ 
รับฝาก/ ธุรการงานสวัสดิการ
2563 rachadaporn
นางสาวรัชดาพร  สัตยวงศ์
ธุรการ
     
techin 2021
นายเตชินท์  หลวงเทพ
ทะเบียนสมาชิก
2564 sirinapa w
นางสาวศิรินภา วงค์ติปิน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
12 polsak
นายพลศักดิ์  เกตุวัง
ศูนยประสานงาน ฌกส./สสธท./สส.ชสอ.
 

นางสุพัตรา  ยะอุดเต็น
แม่บ้าน

นายวิเชษฐ  หวันกูล
รักษาความปลอดภัย
           
           
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
โทรศัพท์ 0-5471-8847, 088-5530032

วันศุกร์, 07 กันยายน 2018 15:10

ที่ปรึกษา

topic1 adviser
                                                                   
 
1 warintep

นายแพทย์วรินทร์เทพ  เชื้อสำราญ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
 
     
   1 chaipong

นายไชยพงศ์  ณ เชียงใหม่
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 
     
   
 
 
     
 topic3 adviser2
     
1 narong

นายณรงค์  อินทิพย์
     
     
 topic3 adviser3
     
2 giat 2565 Anurak 3 noochanat
นายเกียรติ  จันพฤกษ์
นายอนุรักษ์ นึกไม่ลืม
นางนุชนารถ  โพธิสาร 
     
     
topic5 internal audit 2565
     
   ssj niyom  
     
 

นายนิยม  ศิริ
ประธานคณะทำงาน

 
     
wisut wichet2020  Logo officer
     
นายวิสุทธิ์  รัตนมงคล  นายวิเชษฐ์  ไชยช่อฟ้า  นายเกตุ  สมบัติแก้ว
     
 
วันพุธ, 05 กันยายน 2018 10:57

กรรมการ

topic2 committee 2565
 
     
 กรรมการอำนวยการ
     
 
1 1 Anan

นายอานันต์ ศิริ
ประธานกรรมการ
 
     

1 2 Chumpol

นายชุมพล  สุทธิ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

1 3 Wittaya

นายวิทยา มิ่งปรีชา
รองประธานกรรมการคนที่ 2

1 4 Sayumporn

นางสาวสยุมพร สมประสิทธิ์
รองประธานกรรมการคนที่ 3

     
 
1 5 Kaset

นายเกษตร  ปะทิ
เลขานุการ
 
     
     
 topic3 committee2
     
 

2 1 Wit

นายวิทย์  มงคลวิสุทธิ์
ประธานกรรมการเงินกู้

 
     

2 2 Sureephan

นางสาวสุรีย์พรรณ  วังแสง
กรรมการ

2 3 Kasidit

นายกษิดิศ สวนสาร
กรรมการ

2 4 Thanaisawan

นายธไนศวรรย์ งามบุณยรักษ์
กรรมการ

     
 

2 5 Apisit

ายอภิสิทธิ์  อินต๊ะเขื่อน
กรรมการและเลขานุการ

 
     
     
topic3 committee3
     
 
3 1 Sakdipong

นายศักดิพงษ์ ไชยชนะ
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
 
     

3 2 Worathon

ายวรธน ยอดสาร
กรรมการ

3 3 Nantamit

ายนันทมิตร นันทะเสน
กรรมการ

3 4 Nikom

นายนิคม สุนทร
กรรมการ

     
 

 

3 5 Wilawan

นางสาววิลาวัลย์ หมอมูล
กรรมการและเลขานุการ
 
     
วันอังคาร, 04 กันยายน 2018 16:09

ทำเนียบประธานกรรมการ

ทำเนียบประธานกรรมการ 
 
นายแพทย์สมพัฒน์ คชสีห์
พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2543

          

นายแพทย์ปรีดา ดีสุวรรณ
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545

         

นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2549

                

 นายสมชาย ศิริมาตร
ก.พ. 2549 - ก.พ. 2551
 
             

นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา
ก.พ. 2551 - ก.พ. 2553

              
นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
ก.พ. 2553 - ก.พ. 2557 
 
            
นายอานันต์ ศิริ
ก.พ. 2557 - ก.พ. 2559 
 
            
นายนิยม ศิริ
ก.พ. 2559 - ก.พ. 2561


นายธวัช สิทธิยศ
ก.พ. 2561 - ก.พ. 2563
 
1 1 anant
นายอานันต์ ศิริ
ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน
 
วันอังคาร, 04 กันยายน 2018 16:03

โครงสร้างสหกรณ์

โครงสร้างสหกรณ์

structure2565 2 930

วันอังคาร, 04 กันยายน 2018 16:00

ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์
sahakorn000

               ในปี พ.ศ. 2534 คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน นำโดยนายทวีศักดิ์  ไชยภักษา ได้เห็นถึงปัญหาของบรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีรายได้จำกัด เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินมักจะไปกู้ยืมโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราค่อนข้างสูงต่อเดือน รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายและบางคนก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ไม่รู้จักเก็บออม ทางเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ก็โดยการร่วมมือกันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

 • ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้น และฝากเงินในสหกรณ์
 • ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อใช้ในสิ่งที่จำเป็น และมีประโยชน์

               ดังนั้นจึงได้มีการรวบรวมรายชื่อสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ และประชุมเลือกตั้งคณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์เพื่อลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์  จำนวน 17 คน ดังนี้

               1. นายทวีศักดิ์ ไชยภักษา   ประธานกรรมการ
  2. นายประดิษฐ์ วินิจจะกูล  รองประธานกรรมการคนที่ 1
  3. นายเอกรินทร์ ชวนานนท์   รองประธานกรรมการคนที่ 2
  4. นางสาวปิยพร โนตา  เลขานุการ
  5. นายทินกร เอกอนันต์กุล  ผู้ช่วยเลขาฯ
  6. นายศักดิ์ ปันแก้ว   เหรัญญิก
  7. นายกฤชพงษ์ กาละเสน  กรรมการ
  8. นายประเสริฐ สุเทปิน  กรรมการ
  9. นายเกษตร เตชะนันท์  กรรมการ
  10. นางสาวระพีพรรณ กิวัฒนา  กรรมการ
  11. นายเพียร ปัญญาภู   กรรมการ
  12. นางนิตยา เอนกสัมพันธ์  กรรมการ
  13. นายสัมพันธ์ พันธุ์แก้ว  กรรมการ
  14. นายคิด ปวนยา  กรรมการ
  15. นายสมบูรณ์ สุดสม  กรรมการ
  16. นายสมบูรณ์ กองแก้ว   กรรมการ
  17. นายสมชาย ธีรศานติพงษ์  กรรมการ
     

               คณะผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ได้ยื่นหนังสือขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  ต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด”  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2534  เลขทะเบียน อ. 006534  และเริ่มประกอบกิจการสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2534 โดยมีสมาชิก 648  คน มีทุนเรือนหุ้น 131,000 บาท

               มีสำนักงานตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน   ยังไม่มีพนักงานของสหกรณ์ฯ ส่วนมากเจ้าหน้าที่ของราชการจะเป็นผู้จัดทำและรับผิดชอบ มีนายทวีศักดิ์  ไชยภักษา เป็นประธานกรรมการ ดำเนินการก่อตั้งเมื่อสิ้นปี ณ 31 ธันวาคม  2534   มีสมาชิก 759  คน   มีทุนดำเนินการ 1,083,020.40  บาท  มีกำไรสุทธิ  37,070.40  บาท

sahakorn001
                ในปี พ.ศ. 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่อาคารที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 480 หมู่ 5 ถ.บายพาสขาเข้า (สนามบิน-ปางค่า) บ.ทุ่งเศรษฐี ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน จนถึงปัจจุบัน

 

 

Page 11 of 12