Admin

Admin

* ดาวน์โหลดเอกสารเป็น PDF ได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง *     

news 2563 10 07 1

news 2563 10 07 2

news 2563 10 07 3

news 2563 10 07 4

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุชจังหวัดน่าน

เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินปลอบขวัญกรณีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563

จำนวน 82 ราย รายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 82,000 บาท

(ดาวน์โหลดรายชื่อเป็นไฟล์ PDF ได้ที่ ไฟล์แนบ)

News 2020 09 21 Page 1

News 2020 09 21 Page 2

News 2020 09 21 Page 3

News 2020 09 21 Page 4

 

วันที่ 14 กันยายน 2563 สหกรณ์จังหวัดน่าน เข้าตรวจประเมินโครงการ "สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล" ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ประจำปี 2563

วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2020 17:24

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 2020

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.สธน.)
ใบสมัคร สสธท.(ล้านที่ 1) =>  สามัญ  |  สมทบ 
ใบสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2) =>  ใบสมัคร  | ใบรับรองแพทย์  
 ใบสมัคร กสธท.(ล้านที่ 3) =>  ใบสมัคร  | ใบรับรองแพทย์  
ใบสมัคร สส.ชสอ. =>  สามัญ  | สมทบ  | ใบรับรองแพทย์และคำรับรองสุขภาพตนเอง
 01 คำขอกู้เงินสามัญทั่วไป
 02 คำขอกู้สามัญทั่วไปโดยใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน
 03 คำขอกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก
 04 คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้าราชการ)
 05 คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (พนักงานราชการ)
 06 คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 07 คำขอกู้เงินพิเศษหลักทรัพย์แก่สมาชิก
 08 คำขอฝากออมทรัพย์พิเศษ และเปลี่ยนแปลงอัตราเงินฝากรายเดือน
 09 หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 10 คำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน
 11 คำขอซื้อทุนเรือนหุ้น
 12 คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 13 คำขอรับทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการสมาชิก 
 14 บันทึกข้อความขอโอนหนี้และหุ้น 
 15 ใบสมัครสมาชิก | ใบสมัครสมาชิกสมทบ (เริ่มใช้ 1 เมษายน 2564) 
 16 ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
 17 ใบมอบฉันทะ
 18 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสังกัดหน่วยงาน
 19 คำขอเปลี่ยนสถานภาพจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสหกรณ์
 20 บันทึกขอกู้สามัญกรณีพิเศษ
 21 หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 
 22 คำขอกู้เงินสามัญพิเศษโครงการ 3 (โครงการ 555)
 23 คำขอเปลี่ยนสถานภาพสมาชิก (พนักงานราชการ) เป็นสมาชิก (ข้าราชการ) 
 24 คำขอกู้เงินสามัญพิเศษโครงการ 2 
 25 บันทึกของดส่งค่าหุ้นรายเดือน (กรณีพิเศษ)
 26 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 27 หนังสือขอฝากประจำ new0
 26 หนังสือขอฝากออมทรัพย์ ฌกส. ประจำเดือนเเละเปลี่ยนอัตราเงินฝากรายเดือน new0

โครงการเงินกู้พิเศษ 555
------------------------
โครงการเงินกู้สามัญพิเศษ โครงการ 3
หลักเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
1.สมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50000 บาท (โอนเงินเข้าสมุดบัญชีเล่มสีเขียว)
2.ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน
3.ส่งชำระแบบคงยอด เท่านั้น !!! สูงสุด 60 งวด
4.ยื่นแบบคำขอตามที่สหกรณ์กำหนด >> จากนั้นสินเชื่อจะออกสัญญาให้สมาชิกนำกลับไปเซ็นพร้อมผู้ค้ำ >> จ่ายเงินเข้าบัญชี
5.สมาชิกมีสิทธิยื่นกู้ได้เพียงครั้งเดียว ตลอดอายุสัญญา
6.สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ลด งด พักชำระหนี้เงินต้น ต้องรอมาตราการสิ้นสุดก่อนถึงจะมีสิทธิยื่นกู้ได้

-------------------------

ดาวน์โหลดคำขอกู้และเอกสารทั้งหมดได้ที่ไฟล์แนบ

Page 6 of 11