Admin

Admin

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบร้องเรียน-ร้องทุกข์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
(Login ด้วยบัญชี Facebook)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

         เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2560
จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่ยังถือหุ้นไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ขอให้เพิ่มหุ้นรายเดือนตามระเบียบฯ
โดยกรอกแบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน ส่งให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการต่อไป
 

         รายละเอียดตามไฟล์แนบ

         วันที่ 12 กันยายน 2561 นายธวัช สิทธิยศ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขน่าน จำกัด เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินโคลนถล่ม ที่บ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 5,000 บาท
โดยมี นายธนเสฎฐ์ สายยาโน สาธารณสุขอำเภอบ่อเกลือ เป็นผู้รับมอบ...

         วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด

         วันที่ 29 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมะการักษ์ จำกัด อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด 

Page 9 of 12