Admin

Admin

        วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ทำพิธีบวงสรวง ประจำปี 2565 นำโดยประธานกรรมการฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 32 ประจำปี 2565 เเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด เข้าศึกษาดูงานเเละเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ โดยมีประเด็นการศึกษาดูงาน คือ "การให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิก เเละการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารจัดการอื่นๆ" ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ทั้งนี้มีผู้เข้าศึกษาดูงานเเละเยี่ยมชมกิจการ จำนวน 29 คน

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมดิอิมเพรส อ.เมืองน่าน จ.น่าน

         วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 นายอานันต์ ศิริ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด พร้อมด้วยกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ได้ออกหน่วยพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครลงทะเบียน application NPH Saving แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด ณ รพ.ท่าวังผา สสอ.ท่าวังผา รพ.เวียงสา รพ.นาน้อย สสอ.นาน้อย รพ.ทุ่งช้าง รพ.เชียงกลาง และ รพร.ปัว

Page 3 of 11