บริการสมาชิก

บริการสมาชิก (6)

วันอาทิตย์, 08 พฤษภาคม 2022 07:56

ระเบียบ-ข้อบังคับ 2565

เขียนโดย...
topic3 rules
 
 topic4 regulations
 
 ระเบียบ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2563
 ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565 new0
 ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563
ระเบียบ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ. 2561
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ศพจ่ายล่วงหน้าสมาชิกของ สสธท. และ สส.ชสอ. พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการสมาชิก เพื่อซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกในครอบครัว พ.ศ. 2561
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาของสมาชิก พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2561
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ประสบภัย พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ. 2564
 ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564
ระเบียบ ว่าด้วยสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบ ว่าด้วยผู้แทนหน่วยงาน พ.ศ. 2560
 ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2563
ระเบียบ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงาน ของคณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ. 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2561
 ระเบียบ ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564
 
 ระเบียบ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
 
topic4 rule
 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด
ข้อบังคับ สส.ชสอ.
ข้อบังคับ สสธท.
วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2021 16:38

underconstruction

เขียนโดย...

undercon1

วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2020 17:24

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 2020

เขียนโดย...
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.สธน.)
ใบสมัคร สสธท.(ล้านที่ 1) =>  สามัญ  |  สมทบ 
ใบสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2) =>  ใบสมัคร  | ใบรับรองแพทย์  
 ใบสมัคร กสธท.(ล้านที่ 3) =>  ใบสมัคร  | ใบรับรองแพทย์  
ใบสมัคร สส.ชสอ. =>  สามัญ  | สมทบ  | ใบรับรองแพทย์และคำรับรองสุขภาพตนเอง
 01 คำขอกู้เงินสามัญทั่วไป
 02 คำขอกู้สามัญทั่วไปโดยใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน
 03 คำขอกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก
 04 คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้าราชการ)
 05 คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (พนักงานราชการ)
 06 คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 07 คำขอกู้เงินพิเศษหลักทรัพย์แก่สมาชิก
 08 คำขอฝากออมทรัพย์พิเศษ และเปลี่ยนแปลงอัตราเงินฝากรายเดือน
 09 หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 10 คำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน
 11 คำขอซื้อทุนเรือนหุ้น
 12 คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 13 คำขอรับทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการสมาชิก 
 14 บันทึกข้อความขอโอนหนี้และหุ้น 
 15 ใบสมัครสมาชิก | ใบสมัครสมาชิกสมทบ (เริ่มใช้ 1 เมษายน 2564) 
 16 ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
 17 ใบมอบฉันทะ
 18 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสังกัดหน่วยงาน
 19 คำขอเปลี่ยนสถานภาพจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสหกรณ์
 20 บันทึกขอกู้สามัญกรณีพิเศษ
 21 หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 
 22 คำขอกู้เงินสามัญพิเศษโครงการ 3 (โครงการ 555)
 23 คำขอเปลี่ยนสถานภาพสมาชิก (พนักงานราชการ) เป็นสมาชิก (ข้าราชการ) 
 24 คำขอกู้เงินสามัญพิเศษโครงการ 2 
 25 บันทึกของดส่งค่าหุ้นรายเดือน (กรณีพิเศษ)
 26 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 27 หนังสือขอฝากประจำ new0
 26 หนังสือขอฝากออมทรัพย์ ฌกส. ประจำเดือนเเละเปลี่ยนอัตราเงินฝากรายเดือน new0
วันพุธ, 12 กันยายน 2018 14:36

บริการเงินกู้

เขียนโดย...

topic3 loan

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

วันพุธ, 12 กันยายน 2018 14:31

บริการเงินฝาก

เขียนโดย...

topic3 deposit

deposit 2564 05 11

วันศุกร์, 07 กันยายน 2018 15:16

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เขียนโดย...
กำลังปรับปรุงเอกสาร