บริการสมาชิก

บริการสมาชิก (12)

วันอังคาร, 10 มกราคม 2023 09:24

ระเบียบ-ข้อบังคับ 2566

เขียนโดย
topic3 rules
 
topic4 regulations
  หมวดที่ 1
         download2023 1. ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2565
         download2023 1.1 ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2565  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
         download2023 2. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565
         download2023 3. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์ พ.ศ.2565
         download2023 4. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2565
         download2023 5. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ พ.ศ. 2565
         download2023 6. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูนทรัพย์ พ.ศ. 2565
         download2023 7. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อ สสธท. และ สส.ชสอ. พ.ศ.2565
         download2023 8. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากประจำ 24 เดือน พ.ศ.2565
         download2023 9. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2565
         download2023 10. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่นประเภทออมทรัพย์ พ.ศ.2565
         download2023 11. ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่นประเภทออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2565
         download2023 12. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2565
         download2023 13. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ. 2565
         download2023 14. ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
  หมวดที่ 2
         download2023 1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2566
         download2023 2. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2565
         download2023 3. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2565
         download2023 4. ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2565
         download2023 4.1 ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565
         download2023 5. ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2565
         download2023 6. ระเบียบว่าด้วยการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระกับสหกรณ์ พ.ศ. 2565
  หมวดที่ 3
          download2023 1. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565
          download2023 2. ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ.2565
          download2023 3. ระเบียบว่าด้วยทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2565
          download2023 4. ระเบียบว่าด้วยทุนปรับปรุงขยายงาน พ.ศ.2565
          download2023 5. ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2565
          download2023 6. ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานและการให้บริการสมาชิกของศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ พ.ศ.2565
  หมวดที่ 4
          download2023 1. ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2565
          download2023 2. ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2565
          download2023 3. ระเบียบว่าด้วยผู้แทนหน่วยงาน พ.ศ.2565
          download2023 4. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2565
          download2023 5. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2566
          download2023 6. ระเบียบว่าด้วย.........
          download2023 7. ระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง พ.ศ. 2565
          download2023 8. ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2565
          download2023 9. ระเบียบว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
          download2023 10. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565
   หมวดที่ 5
          download2023 1. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2565
          download2023 2. ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2565
          download2023 3. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
          download2023 4. ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกสำนักงานของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ. 2565
          download2023 5. ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม พ.ศ. 2565
          download2023 5.1 ระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566
          download2023 6. ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2565
          download2023 7. ระเบียบว่าด้วยการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถยนต์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2565
          download2023 8. ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุม พ.ศ. 2565
          download2023 9. ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2565
          download2023 10. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรอง พ.ศ. 2565
 
topic4 rule
          download2023 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด พ.ศ. 2565
          download2023 ข้อบังคับ สส.ชสอ.
          download2023 ข้อบังคับ สสธท.
 
วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2022 16:54

ถอนเงินฝากจากออมทรัพย์ไปกรุงไทย

เขียนโดย

news 2022 09 29 5 01news 2022 09 29 5 02news 2022 09 29 5 03

วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2022 16:52

โอนเงินฝากจากกรุงไทยเข้าออมทรัพย์

เขียนโดย

news 2022 09 29 4 01news 2022 09 29 4 02news 2022 09 29 4 03

วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2022 16:44

โอนเงินฝากภายในบัญชีตนเอง

เขียนโดย

news 2022 09 29 3 01news 2022 09 29 3 02news 2022 09 29 3 03news 2022 09 29 3 04news 2022 09 29 3 05

วันพฤหัสบดี, 15 กันยายน 2022 17:51

ตรวจสอบการค้ำประกัน

เขียนโดย

news 2022 09 15 2 1news 2022 09 15 2 2news 2022 09 15 2 3

วันพฤหัสบดี, 15 กันยายน 2022 17:44

ตรวจสอบผู้รับโอนผลประโยชน์

เขียนโดย

news 2022 09 15 1

วันจันทร์, 13 มิถุนายน 2022 12:34

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินผ่าน App

เขียนโดย

news 2022 06 13 1

news 2022 06 13 2

news 2022 06 13 3

วันจันทร์, 02 สิงหาคม 2021 16:38

underconstruction

เขียนโดย

undercon1

วันศุกร์, 17 กรกฎาคม 2020 17:24

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 2020

เขียนโดย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.สธน.)
ใบสมัคร สสธท.(ล้านที่ 1) =>  สามัญ  |  สม
ใบสมัคร กสธท.(ล้านที่ 2) =>  ใบสมัคร  | ใบรับรองแพทย์  
 ใบสมัคร กสธท.(ล้านที่ 3) =>  ใบสมัคร  | ใบรับรองแพทย์  
ใบสมัคร สส.ชสอ. =>  สามัญ  | สมทบ  | ใบรับรองแพทย์และคำรับรองสุขภาพตนเอง
 01 คำขอกู้เงินสามัญทั่วไป new0
 02 คำขอกู้สามัญทั่วไปโดยใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน
 03 คำขอกู้สามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก
 04 คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ข้าราชการ)
 05 คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (พนักงานราชการ)
 06 คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 07 คำขอกู้เงินพิเศษหลักทรัพย์แก่สมาชิก
 08 คำขอฝากออมทรัพย์พิเศษ และเปลี่ยนแปลงอัตราเงินฝากรายเดือน
 09 หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 10 คำขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน
 11 คำขอซื้อทุนเรือนหุ้น new0
 12 คำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน new0
 13 คำขอรับทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการสมาชิก 
 14 บันทึกข้อความขอโอนหนี้และหุ้น
 15 ใบสมัครสมาชิก | ใบสมัครสมาชิกสมทบ (เริ่มใช้ 1 กันยายน 2565) | ใบสมัครสมาชิกส่วนท้องถิ่น (เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566) 
 16 ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
 17 ใบมอบฉันทะ
 18 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงสังกัดหน่วยงาน
 19 คำขอเปลี่ยนสถานภาพจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสหกรณ์
 20 บันทึกขอกู้สามัญกรณีพิเศษ
 21 หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ (กรอกให้เหมือนกัน 2 ฉบับ ต่อ 1 คน) 
 22 คำขอกู้เงินสามัญพิเศษโครงการ 3 (โครงการ 555)
 23 คำขอเปลี่ยนสถานภาพสมาชิก (พนักงานราชการ) เป็นสมาชิก (ข้าราชการ) 
 24 คำขอกู้เงินสามัญพิเศษโครงการ 2 
 25 บันทึกของดส่งค่าหุ้นรายเดือน (กรณีพิเศษ)
 26 หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 27 หนังสือขอฝากประจำ
 26 หนังสือขอฝากออมทรัพย์ ฌกส. ประจำเดือนเเละเปลี่ยนอัตราเงินฝากรายเดือน
 27 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สามัญ